Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-60

RK-32-2015-60.doc  RK-32-2015-60pr01.pdf  RK-32-2015-60pr02.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-32-2015-60
NázevSmlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
Zpracoval I. Vlčková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje materiál, který navrhuje podpořit činnost Stanice Pavlov o. p. s., IČO 28771028, v roce 2016.
Rok 2015 je šestým rokem, kdy nezisková organizace Stanice Pavlov, o. p. s. (dále též Stanice) s podporou Kraje Vysočina zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zařízení je nadále označováno zavedeným názvem Stanice ochrany fauny Pavlov. Pro kontrolu a řízení využití finanční podpory delegoval Kraj Vysočina do správní rady společnosti své 3 zástupce, kteří se pravidelně účastní jednání správních orgánů a podílejí se na řízení společnosti. Nyní to jsou Zdeněk Chlád (ČSSD), Pavel Kalabus (KSČM) a Tomáš Škaryd (ČSSD).
Od května roku 2015 probíhá na stránkách Kraje Vysočina v sekci Váš názor zjišťování názoru občanů, zda považuje činnost Stanice Pavlov o.p.s. za přínosnou pro náš kraj a zda má Kraj Vysočina ve stejném rozsahu financovat činnost stanice i v roce 2016. K dnešnímu dni se v anketě více než 95 % hlasujících vyjádřilo kladně k oběma otázkám (Má Kraj Vysočina ve stejném rozsahu financovat provoz Stanice Pavlov o.p.s. i v roce 2016? Považujete činnost Stanice Pavlov o. p. s. za přínosný pro náš kraj? Viz též http://www.vas-nazor.cz/kraj-show_topic.html?id_topic=23). Pod anketou je pak poměrně rozsáhlá diskuze občanů ke Stanici Pavlov, o.p.s., kde vesměs převládají kladné ohlasy občanů na činnost stanice.
Stejně tak odbor životního prostředí a zemědělství považuje existenci a činnost výše uvedené stanice v Kraji Vysočina za nezbytnou, neboť jako jediná svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje prvotní poslání a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. Funkce a význam takové stanice je velmi významný, činnost se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitosti a je pozitivním příkladem etického a humánního přístupu člověka k živé přírodě.
Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz získává Stanice každoročně z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a prostřednictvím členství v Národní síti záchranných stanic), od Lesů České republiky, s. p. a menší částky od jednotlivých obcí a ze sbírek a darů od jednotlivců. Další příjmy získává za zpracovávání posudků, za vstupné na komentované prohlídky záchranné stanice a za programy pro školy a také za propagaci sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic, adopci zvířat a podobně. Chybějící část prostředků v předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.
Dle vyúčtování, které je pravidelně vždy v lednu zasíláno Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, jsou z dotací Kraje Vysočina hrazeny především mzdy pracovníků a provozní náklady (elektrická energie). Omezení počtu pracovníků, zajišťujících samotnou funkci záchranné stanice, by znamenalo nutnost omezení služby, kterou záchranná stanice v Kraji Vysočina poskytuje. Omezení odborných aktivit by k úspoře nevedlo, protože tyto aktivity realizuje Stanice tak, aby nebyly pro organizaci ekonomicky ztrátové a provoz Stanice ekonomicky podporovaly. Stanice plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků a jejich pravidelné neplacené práci přesčas a také díky neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů. Bez podpory Kraje Vysočina se činnost Stanice neobejde, proto Stanice žádá o poskytnutí dotace na provoz v roce 2016 částkou 1 300 000 Kč (viz př. 1). Bližší zdůvodnění a rozbor činnosti Stanice jsou stručně uvedeny v př. 1.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství považuje za potřebné, aby Stanice v kraji dále fungovala. Odbor životního prostředí a zemědělství proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na krytí provozních nákladů v příštím roce ve výši 1 300 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-60, př. 2. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2016.
Dotaci navrhujeme poskytnout předem, neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.
Bližší zdůvodnění a význam Stanice jsou stručně uvedeny v materiálu RK-32-2015-60, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor: Finanční závazek vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Stanici Pavlov, o.p.s., IČO 28771028 ve výši 1 300 000 Kč je zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Životní prostředí.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01451.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2016 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2016;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu dle materiálu
RK-32-2015-60, př. 2.
Odpovědnost OŽPZ
Termín do 15. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz