Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-59

RK-32-2015-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-32-2015-59
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV rámci ochrany druhů a stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů provádí Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 (dále jen ČSO Jihlava ) v r. 2015 v Kraji Vysočina tyto činnosti:
a) Ochrana hnízd silně ohroženého motáka lužního. Jedná se především o vyhledání hnízd, neboť často hnízdí na zemědělských pozemcích a zabezpečení ochrany po dohodě s místně hospodařícími zemědělci. Na Vysočině hnízdí nejpočetnější subpopulace tohoto druhu v rámci ČR (82 zjištěných hnízd v Kraji Vysočina). Při realizaci navržených opatření se zvyšuje úspěšnost vyvedení mláďat z 20 % na 50 - 70 %.
b) Ochrana hnízd kriticky ohroženého orla mořského. Jedná se především o dohledání hnízd a projednání režimu ochrany se subjekty hospodařícími v okolí. Je potěšitelné, že počet orlů mořských na Vysočině v posledních letech stoupá, i když občas dochází ke zničení hnízda nebo úhynu mláďat. Za posledních šest let se počet známých hnízd v Kraji Vysočina zvýšil z jednoho v r. 2010 na deset hnízd v r. 2015.

Kraj Vysočina zajistí na ochranu obou výše uvedených druhů na ochranu silně ohroženého motáka lužního a kriticky ohroženého orla mořského monitoring hnízd obou uvedených druhů na území Kraje Vysočina v celkové částce 50 000 Kč z rozpočtu OŽPZ.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3742 - Chráněné části přírody o částku 50 000 Kč na zajištění realizace obou plánovaných projektů.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Životní prostředí.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3742 - Chráněné části přírody o částku 50 000 Kč na zajištění realizace aktivit směřujících k ochraně hnízd silně ohroženého motáka lužního a kriticky ohroženého orla mořského.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz