Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-56

RK-32-2015-56.doc  RK-32-2015-56pr01.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-32-2015-56
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Lusthausu
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky U Lusthausu ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0610025 Habrová seč (viz příloha č. 659 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.). Přírodní památka u Lusthausu byla poprvé vyhlášena v roce 1988 Okresním národním výborem v Třebíči. Původní vyhlašovací výnos bude zrušen, název zvláště chráněného území přírodní památka U Lusthausu zůstává stejný.
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Také původní vymezení přírodní památky citací parcelních čísel podlehlo změnám v katastru nemovitostí, hranice přírodní památky nekopíruje vždy hranice parcel, a proto bylo nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit její hranice.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka, jež ponese název U Lusthausu, podle materiálu RK-32-2015-56, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území U Lusthausu je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní památka U Lusthausu se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálním území Nové Syrovice (obec Nové Syrovice), přibližně 7 km JZ od Moravských Budějovic. Její celková výměra je 0,9290 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky U Lusthausu je fragment smíšených jasanovo-olšových lužních lesů s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; populace ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum); typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0610025 Habrová seč a které se nacházejí na území přírodní památky.
Dlouhodobým cílem ochrany je zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přirozeném ekosystému, tvořícím předmět ochrany chráněného území (v dlouhodobém horizontu ponechání samovolnému vývoji).
Ochranné pásmo přírodní památky U Lusthausu nebude vyhlašováno, ale bude jím v souladu s § 37 odst. 1 ZOPK území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky. Ochranné pásmo je tvořeno lesními pozemky.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní památky U Lusthausu a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní památky U Lusthausu byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní památky U Lusthausu nebyly ze strany dotčených subjektů, ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.
Území přírodní památky U Lusthausu není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2015, o zřízení přírodní památky U Lusthausu, dle materiálu RK-32-2015-56, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz