Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-55

RK-32-2015-55.doc  RK-32-2015-55pr01.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-32-2015-55
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Kozének ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0614133 Kozének (viz příloha č. 670 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.). Přírodní památka Kozének byla poprvé vyhlášena v roce 1988 Okresním národním výborem v Třebíči. Původní vyhlašovací výnos bude zrušen, název zvláště chráněného území zůstává stejný.
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Také původní vymezení přírodní památky citací parcelních čísel podlehlo změnám v katastru nemovitostí, hranice přírodní památky nekopíruje vždy hranice parcel, a proto bylo nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit její hranice.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka, jež ponese název Kozének, podle materiálu RK-32-2015-55, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Kozének je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní památka Kozének se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálním území Lhánice (obec Lhánice), přibližně 1 km východně od obce Lhánice a 1,5 km jižně od obce Senohrady. Její celková výměra je 19,7980 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky Kozének je mozaika různých typů suchých trávníků na tradiční pastvině a významné druhy rostlin a živočichů na tato stanoviště vázané; populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), vstavače kukačky (Orchis morio) a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria); typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1 vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0614133 EVL Kozének a které se nacházejí na území přírodní památky.
Dlouhodobým cílem ochrany je zachování biotopů uvedených v předmětu ochrany v reprezentativním stavu včetně životaschopných populací druhů na ně vázaných.
Pro zabezpečení ochrany přírodní památky Kozének před rušivými vlivy z okolí je v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 ZOPK navrženo vyhlášení ochranného pásma - viz
RK-32-2015-55, př. 1.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní památky Kozének a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní památky Kozének byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy. K návrhu na vyhlášení přírodní památky Kozének nebyly ze strany dotčených subjektů, ani vlastníků a obcí uplatněny žádné námitky, ani nebyly vzneseny žádné připomínky.
Území přírodní památky Kozének není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2015, o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2015-55, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz