Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-51

RK-32-2015-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-32-2015-51
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt: Biodiverzita II - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ (maloplošná zvláště chráněná území) v péči Kraje Vysočina a z toho vyplývající potřeba jejího schválení.
Rada kraje schválila usnesením č. 1425/27/2011/RK předložení projektu Biodiverzita II
do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování projektu byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0324/04/2013/ZK.
Na zvláštní účet projektu Biodiverzita II - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina byla připsána zbývající část dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 853 042,91 Kč. Na projekt bylo vynaloženo celkem 6 458 675,00 Kč. Projekt byl v tomto roce realizačně dokončen. Nyní se nachází ve fázi udržitelnosti po dobu 10 let. Celková získaná dotace je 5 137 172,87 Kč, tj. 79,54 % z celkových vynaložených nákladů a 90 % ze způsobilých výdajů, které činily 5 707 970,00 Kč.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP
v částce 4 853 042,91 Kč na financování projektu Biodiverzita II - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina . Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci
z OPŽP v částce 4 853 042,91 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina .
Odpovědnost OŽPZ, OE
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz