Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-41

RK-32-2015-41.doc  RK-32-2015-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-32-2015-41
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2015, mosty
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázku tvoří 3 části.
Část 1) II/602 Velké Meziříčí - -most ev. č. 602-028
Část 2) II/405 Jihlava - most ev. č. 405-001
Část 3) II/349 Čechtín - most ev.č. 349-0012
Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 8 dodavatelů. V průběhu otevírání obálek vyřadila komise jednu nabídku z důvodu nesplnění náležitosti stanovených § 71 odst. 7 písm. b) zákona (návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče). V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise nabídku jednoho dodavatele z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceně. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze
RK-32-2015-41, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky, pro všechny její části, je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 1) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO 40763439 s nabídkovou cenou ve výši 266 900 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 2) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou ve výši 293 480 Kč bez DPH
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 3) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou ve výši 344 300 Kč bez DPH.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-32-2015-41, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky PD-02-2015, mosty dle materiálu
RK-32-2015-41, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky PD-02-2015, mosty
* část 1) Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 14714 Praha, IČO 40763439
* část 2) Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 62400 Brno, IČO 62087851
* část 3) Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 62400 Brno, IČO 62087851
v souladu s materiálem RK-32-2015-41, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz