Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-34

RK-32-2015-34.doc  RK-32-2015-34pr01.xls  RK-32-2015-34pr02.pdf  RK-32-2015-34pr03.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-32-2015-34
NázevFinancování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přípravy na čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu (dále jen IROP ) a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 - 2020. Zároveň je třeba vyřešit problém s projekty, jejichž realizace byla plánována v rozpočtovém období EU 2007 - 2013, nezdařila se, ale může být provedena v rozpočtovém období 2014 - 2020. Dále existuje skupina úspěšně realizovaných projektů, kde je třeba zajistit dofinancování výdajů souvisejících např. s majetkoprávním vypořádáním.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. Dále pak svým usnesením č. 0330/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 rozhodlo změnit usnesení
č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2015-58, př. 1.
Rozdělení jednoho stávajícího záměru na dva nové je popsáno v materiálu RK-32-2015-34, př. 2. Aby byly zařazeny do Regionálního akčního plánu Kraje Vysočina (podmínka realizace v rámci IROP), musí být schváleny Regionální stálou konferencí Kraje Vysočina. V materiálu RK-32-2015-34, př. 1 je uveden návrh aktualizovaného seznamu projektových záměrů pro IROP a Interreg V-A. Předfinancování projektů zajištěné usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 je dostatečné minimálně do konce roku 2017 pro všechny tři skupiny projektů uvedené v materiálu RK-32-2015-34, př. 1.
Materiál RK-32-2015-34, př. 3 zobrazuje záměry Kraje Vysočina v oblasti silniční infrastruktury, které leží na síti prioritních komunikací IROP, tj. splňují další z podmínek financování z tohoto dotačního titulu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
- schválit projektové záměry dle materiálu RK-32-2015-34, př. 2
- změnit usnesení č. 1078/19/2015/RK tak, že materiál RK-19-2015-25, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-32-2015-34, př. 1
- doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-32-2015-34, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor regionálního rozvoje souhlasí se zněním usnesení a upozorňuje, že pokud dojde ke změně seznamu projektů, které hodlá Kraj Vysočina realizovat s možnou podporou z IROP, je nutné aktualizovat tento seznam schválením v RSK a předložením na MMR. Projekt, který nebude na seznamu schváleném v RSK, bude při předložení do IROP vyřazen z hlediska kritérií přijatelnosti.

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-32-2015-34, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1078/19/2015/RK tak, že materiál RK-19-2015-25, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-32-2015-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-32-2015-34, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz