Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-30

RK-32-2015-30.doc  RK-32-2015-30pr01.pdf  RK-32-2015-30pr02.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-32-2015-30
NázevZveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina vlastní nemovitosti tvořící areál školy na ulici Komenského ve Žďáru nad Sázavou. Nemovitosti dříve užívala ke své činnosti Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, která je má dosud předané k hospodaření.
Jedná se o nemovité věci v k.ú. Město Žďár
* pozemek par. č. 1217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m2, jehož součástí je stavba, budova občanské vybavenosti Žďár nad Sázavou 3, č.p. 762; tato budova se skládá z křídel - budova školy, domov mládeže, spojovací krček a stravovací provoz (kuchyně, jídelna a výdejna jídla)
* pozemek par. č. 1219 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m2
* pozemek par. č. 1220/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 (přístupový chodník)

Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3842 pro k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou pro vlastníka Kraj Vysočina a nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny nebo zástavním právem.
V současné době Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou již v nemovitosti nezajišťuje vzdělávání ani školské služby. Část nemovitosti je zatím využívána pro speciálně pedagogické centrum, které je nyní součástí příspěvkové organizace kraje Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou. V současné době probíhají stavební úpravy v sídle této organizace, aby se speciálně pedagogické centrum mohlo do nových prostor přestěhovat. Z tohoto důvodu OŠMS předpokládá uvolnění budovy nejpozději cca do konce března 2016.
Nemovitostí jsou pro Kraj Vysočinu a jím zřizované příspěvkové organizace do budoucna nepotřebné a nevyužitelné.
Nemovitosti jsou vhodné pro využití v oblasti sociální péče - pro poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Kraj Vysočina jednal s městem Žďár nad Sázavou o dalším možném využití předmětných nemovitostí. Město má zájem na zřízení pobytového zařízení, avšak samo ho zřizovat a provozovat nehodlá (viz usnesení rady města v materiálu RK-32-2015-30, př.1).
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zveřejnit záměr kraje převést předmětný nemovitý majetek na úřední desce. OM ve spolupráci s OSV předpokládá přípravu výběrového řízení na výběr zájemce o tento nemovitý majetek, který by zřídil a provozoval takové zařízení. O záměru převodu bude informován starosta města.
StanoviskaOŠMS: Areál je pro potřeby středoškolského vzdělávání dále nepotřebný. OŠMS souhlasí s jiným využitím nemovitosti po přestěhování speciálně pedagogického centra.
Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení. Město Žďár nad Sázavou bylo se záměrem vybudování nového pobytového zařízení seznámeno. Na základě usnesení č. 206/2015/OS Rady města Žďár nad Sázavou, byl Kraj Vysočina v rámci schválené sítě sociálních služeb požádán o vybudování pobytového zařízení, které by poskytovalo sociální službu domov se zvláštním režimem podle zákona o sociálních službách (materiál
RK-32-2015-30, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu:
* pozemku par. č. 1217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m2, jehož součástí je stavba, budova občanské vybavenosti Žďár nad Sázavou 3, č.p. 762
* pozemku par. č. 1219 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m2
* pozemku par. č. 1220/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2
vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou;
ukládá
odboru majetkového a odboru sociálních věcí připravit podmínky výběrového řízení na výběr zájemce o tento nemovitý majetek.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz