Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-27

RK-32-2015-27.doc  RK-32-2015-27pr01.xls  RK-32-2015-27pr02.xls  RK-32-2015-27pr03.xls  RK-32-2015-27pr04.xls  RK-32-2015-27pr05.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-32-2015-27
NázevMajetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní přípravu akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1 .
Tento úsek je vymezen katastrálními územími Nová Ves u Leštiny až Ledeč nad Sázavou, dle stávajícího staničení v kilometráži 6,360 - 16,370 a 19,287 - 20,838, tj. celkem 11 561 m. Vynechaný úsek byl rekonstruován Krajem Vysočina již v letošním roce. Akce bude spolufinancována z prostředků IROP.
Odbor majetkový v rámci majetkoprávní přípravy této akce vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu na vyhotovení GP, jež zaměří trvalé zábory. Jejich výkupy do vlastnictví kraje budou realizovány před zahájením stavby. Vzhledem k rozsáhlosti celé akce bylo zhotovení GP rozděleno do čtyř etap, poslední GP bude OM předán koncem března 2016.
V současné době jsou vyhotoveny GP č. 176 - 1188/2015 pro k. ú. Nová Ves u Leštiny, č. 409 - 1188/2015 pro k. ú. Leština u Světlé a č. 149 - 1188/2015 pro k. ú. Dobrnice.
V rámci stavby bude rekonstruována stávající komunikace a současně bude v užších úsecích rozšířena. V jedné části dojde k narovnání zatáčky tak, že bude vybudován zcela nový úsek silnice. Rozšiřující trvalé zábory jsou převážně na pozemcích se způsobem ochrany ZPF, částečně i PUPFL.
Kupní cenu navrhuje OM ve výši 65 Kč/m2. Vychází při tom z ceny zjištěné v katastrálním území Leština u Světlé dle oceňovacího programu NemKalk, přičemž tuto cenu navrhuje použít pro celý úsek č. 1. V případě pozemků zařazených do PUPFL bude nutné vlastníkům navýšit kupní cenu o cenu porostů (pokud nebude dřevo vytěženo jimi samotnými) a dále o částky, které představují škodu z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce lesa, případně z předčasného smýcení, dle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Rovněž v případě trvalých porostů na vykupovaných pozemcích může být cena navýšena o cenu trvalých porostů dle znaleckého posudku.

Ve výše uvedených katastrálních územích se trvalé zábory týkají pozemků ve vlastnictví jak fyzických tak právnických osob, dále pak obcí a také státu. Dle typu vlastníka a jeho podmínek a požadavků bude nutné volit typ smluvního vztahu, který umožní vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení pro danou akci.
Seznamy dotčených pozemků obsahují tyto materiály:
- RK-32-2015-27, př. 1 - obsahuje pozemky, jež OM navrhuje úplatně nabýt do vlastnictví kraje;
- materiál RK-32-2015-27, př. 2 - obsahuje pozemky, na jejichž části je třeba s obcí Leština u Světlé uzavřít smlouvu o výpůjčce;
- RK-32-2015-27, př. 3 - obsahuje pozemky, na jejichž části je třeba s vlastníkem uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní, neboť na pozemcích vázne zástavní právo banky a nelze je tedy v současné době nabýt do vlastnictví kraje;
- RK-32-2015-27, př. 4 obsahuje pozemky, jež jsou ve vlastnictví státu (Správa železniční dopravní cesty a Státní pozemkový úřad) a České dráhyuj, a. s. S těmito subjekty budou pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení uzavřeny smlouvy nájemní, případně stavební, dle jejich vydaných stanovisek. Výkup pozemků bude realizován dle GP až po ukončení stavby. Vzhledem k tomu, že OM v současné době ještě neobdržel návrhy smluv, bude jejich uzavření řešeno samostatným materiálem.
Všechny uvedené pozemky jsou evidovány pro jednotlivá katastrální území na příslušných LV u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce s obcí Leština u Světlé na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 2, uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní s aktuálním vlastníkem pozemků zatížených zástavním právem v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 3 a dále doporučit zastupitelstvu kraje úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-32-2015-27, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce, smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní a doporučit úplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžadována.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina jako vypůjčitelem a obcí Leština u Světlé, se sídlem Leština u Světlé 51, 58286, IČ 00267783, jako půjčitelem smlouvu o výpůjčce na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 2 v rámci majetkoprávní přípravy akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1 ;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina jako stavebníkem a nájemcem a vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy jako vlastníkem a pronajímatelem smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu nájemní na části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2015-27, př. 3 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do ukončení majetkoprávního vypořádání v rámci majetkoprávní přípravy akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1 ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu, za ceny a za podmínek dle materiálu RK-32-2015-27, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz