Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-23

RK-32-2015-23.doc  RK-32-2015-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-32-2015-23
NázevDarování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa OM se obrátil městys Libice nad Doubravou se žádostí o bezúplatný převod pozemku par. č. 959/34 o výměře 59 m2, oddělený geometrickým plánem č. 481-1115/2015 z pozemku par.č. 959/23 v k.ú. Libice nad Doubravou. Dle sdělení starosty představuje pozemek zpevněnou plochu, nájezd na místní komunikaci. Obec plánuje na místní komunikace udělat nový povrh a chtěla by tuto úpravu provést včetně nájezdu.
Návrh řešení OM navrhuje požadovaný pozemek darovat do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou. Vzhledem k tomu, že sjezdy a nájezdy na sousední nemovitosti nejsou součástí silnice, je tento pozemek pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny nepotřebný a lze jej převést do vlastnictví obce. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně.
Podmínkou pro převod je zveřejnění záměru darovat nemovitou věc po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu. Následně bude předloženo zastupitelstvu kraje k rozhodnutí darování pozemku do vlastnictví městyse a vyjmutí tohoto pozemku z hospodaření KSUSV.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování požadovaného pozemku na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod i ODSH souhlasí s převodem pozemku do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 959/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 59 m2, odděleného GP č. 481-1115/2015 z pozemku par. č. 959/23 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 959/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 59 m2, oddělený GP č. 481-1115/2015 z pozemku par. č. 959/23 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.
Odpovědnost OM
Termín 15. prosince 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz