Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-22

RK-32-2015-22.doc  RK-32-2015-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-32-2015-22
NázevDarování pozemků v k.ú. Ořechov u Křižanova
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím (veřejnou zelení) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov.
Usnesením 0190/04/2015/RK Rada Kraje Vysočina vydala souhlas se stavbou Chodník Ořechov - Ronov , kterou měly být dotčeny pozemky ve vlastnictví kraje, a to par. č. 1535/1 a par. č. 1535/8 v k.ú. Ořechov u Křižanova a rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Ořechov smlouvu zakládající právo provést výše uvedenou stavbu na krajských pozemcích. Smlouva byla uzavřena dne 16. 2. 2015. Tato smlouva byla použita pro vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že obec chtěla využít dotační prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, bylo třeba uzavřít ještě smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem a obcí, v níž se kraj zavázal, že po realizaci stavby a vydání kolaudačního souhlasu dojde k majetkoprávnímu vypořádání dotčených pozemků (usnesení 0105/02/2015/ZK). Smlouva o budoucí darovací smlouvě byla uzavřena dne 5. 5. 2015.
Obec stavbu zrealizovala a nechala vyhotovit geometrický plán, kterým byla stavba zaměřena. Podle GP č. 329-486/2015, vyhotoveného společností GEO VM, s.r.o. Velké Meziříčí se z pozemku par. č. 1535/1 oddělují nově vzniklé pozemky par.č. 1535/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 597 m2, par. č. 1535/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 465 m2, par. č. 1535/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 372 m2, par. č. 1535/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2, dále se z pozemku par. č. 1535/8 odděluje pozemek par.č. 1535/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, vše v k. ú. Ořechov u Křižanova. Pozemek par.č. 1535/8 - ost. plocha, jiná plocha představuje veřejné prostranství a veřejnou zeleň v okolí autobusové zastávky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o silniční pozemek, navrhuje OM i tento pozemek převést do vlastnictví obce Ořechov.
Návrh řešení OM navrhuje převést do vlastnictví obce Ořechov nově oddělené pozemky zastavěné chodníky a dále zbytkový pozemek par. č. 1535/8 v k.ú. Ořechov u Křižanova, neboť neslouží jako pozemek silniční a jehož údržbu obec již zajišťuje.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku, darované pozemky budou sloužit veřejně prospěšným účelům a nebudou užívány komerčně. Darované pozemky budou dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmuty z hospodaření této organizace.
Podmínka pro převod pozemků, tj. zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 9. 2. - 13. 3. 2015.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky zastavěné chodníkem, veřejným prostranstvím a dále zbytkový pozemek par. č. 1535/8 v k.ú. Ořechov u Křižanova.
StanoviskaKSUSV, cestmisrovství Žďár nad Sázavou i ODSH souhlasí s darováním výše uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par.č. 1535/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 597 m2, par. č. 1535/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 465 m2, par. č. 1535/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 372 m2, par. č. 1535/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2, oddělené GP č. 329-486/2015 z pozemku par. č. 1535/1 a dále pozemek par. č. 1535/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 1535/8 a dále pozemek par. č. 1535/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 228 m2, vše v k. ú. Ořechov u Křižanova.
Odpovědnost OM
Termín 10. listopadu 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz