Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-11

RK-32-2015-11.doc  RK-32-2015-11pr01.pdf  RK-32-2015-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-32-2015-11
NázevNávrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval E. Vaňková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 1595/26/2015/RK ze dne 2. září 2015 rozhodla o poskytnutí mimořádné dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s. (dále jen Příjemce ) pořádajícímu Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae, který probíhal v období od 30. 5. do 26. 6. 2015. Na základě tohoto usnesení byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace (viz materiál RK-32-2015-11, př. 1).
Rada kraje o poskytnutí dotace rozhodla až po ukončení festivalu, finanční prostředky z dotace budou využity na úhradu nákladů vzniklých ještě před uzavřením výše uvedené smlouvy. Dle ustanovení čl. 7. odst. 2 příslušné smlouvy o poskytnutí dotace náklady vznikají dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Při dodržení tohoto ustanovení smlouvy by však nebylo pro Příjemce možné řádně prokázat náklady související s poskytnutím mimořádné dotace.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje rozhodnout uzavřít s Příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-32-2015-11, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2015-11, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz