Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-10

RK-32-2015-10.doc  RK-32-2015-10pr01.pdf  RK-32-2015-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-32-2015-10
NázevŽádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením č. 0278/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 (dále jen Zásady ) rozhodlo poskytnout Městu Moravské Budějovice (dále také Příjemce ) dotaci ve výši 24 506 Kč na zabezpečení služebny Městské policie Moravské Budějovice. Záměrem Příjemce bylo (na základě předložené žádosti) přemístit služebnu městské policie ze stávajících prostor na nám. Míru do nových prostor do objektu bývalého bytu v areálu zámku ve vlastnictví města.
Písemnou žádostí ze dne 9. 9. 2015 Příjemce žádá o změnu názvu projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice na Zabezpečení systému dvorního traktu zámku a o změnu použití dotace v tom smyslu, že objekt nemusí být využíván jako služebna městské policie.
Důvodem pro změnu je dle žádosti Příjemce skutečnost, že dodatečně, na základě veřejného mínění, zastupitelstvo Města Moravské Budějovice dne 7. 9. 2015 otevřelo otázku o změně využití těchto prostor a shodlo se na tom, že je potřeba tuto část objektu zámku zabezpečit elektronickým zabezpečovacím systémem, ale o způsobu využití těchto prostor se nedohodlo . Stavební úpravy a práce na instalaci zabezpečovací signalizace sice probíhají, není však jasné, zda do opraveného bývalého bytu bude přemístěna služebna městské policie nebo bude využit jiným způsobem (např. galerie, zázemí kulturních akcí).
Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-32-2015-10, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace je obsahem materiálu RK-32-2015-10, př. 2.
Návrh řešení Dle ustanovení čl. 1 odst. 4 Zásad může být dotace poskytnuta na zajištění majetku města
s tím, že se jedná zejména o budovy, které nejsou užívány k bydlení a dlouhodobě ke komerčním účelům . Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo Města Moravské Budějovice dosud nerozhodlo u využití předmětných prostor, tedy není vyloučeno ani jejich využití k bydlení nebo ke komerčním účelům, by Příjemcem požadovaná změna mohla zásadním způsobem změnit zaměření akce a mohlo by dojít k porušení uvedeného ustanovení Zásad (změna využití předmětných prostor by měla vliv na přiznání podpory projektu), navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádosti Příjemce nevyhovět.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti o změnu projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice dle materiálu RK-32-2015-10, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz