Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-09

RK-32-2015-09.doc  RK-32-2015-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-32-2015-09
NázevVeřejná zakázka Systém pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval K. Mayerová, J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPředmětem zakázky je dodávka systému pro řízení vzdělávání - LMS (Learning Management System), který bude zajišťovat tvorbu, organizaci a evidenci e-learningových kurzů a také organizaci a evidenci klasických prezenčních vzdělávacích kurzů.
Veřejná zakázka malého rozsahu byla na profilu Kraje Vysočina zveřejněna 14. 9. 2015 a výzva k podání nabídek byla zaslána 5 dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu byla zadavatelem stanovena do 30. 9. 2015 do 8:30 hod.
Hodnotící komise se sešla na dvou jednáních. Na základě těchto jednání doporučila zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Toto rozhodnutí je uvedeno v materiálu RK-32-2015-09, př. 1.
Veřejná zakázka byla realizována ve spolupráci odboru informatiky a odboru zdravotnictví, který má v rozpočtu rezervované finanční prostředky na realizaci této zakázky.
Návrh řešení Odbor informatiky tedy navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 o částku 1 661 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522, položky 5901, ÚZ 00502 o částku 1 661 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Systém pro řízení vzdělávání - LMS .
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 661 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice (ÚZ 00502) o částku 1 661 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Systém pro řízení vzdělávání - LMS .
Odpovědnost OZ, OI, OE
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz