Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-07

RK-32-2015-07.doc  RK-32-2015-07pr01.pdf  RK-32-2015-07pr02.doc  RK-32-2015-07pr03.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-32-2015-07
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2015
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se obrátil na zřizovatele s žádostí o příspěvek na zabezpečení tradičního republikového setkání chirurgů na Vysočině - Pelhřimovský chirurgický den 2015 . Setkání se uskuteční 27. listopadu 2015. Plánované náklady akce činí 163 000 Kč a plánované výnosy 123 000 Kč. Příspěvek v celkové výši 40 000 Kč je určen na krytí předpokládaného rozdílu mezi náklady a výnosy, zejména na úhradu nájemného, pozvánek, poštovného a certifikátů. Předpokládaný počet účastníků je 150 lékařů a 150 zdravotních sester. V materiálu RK-32-2015-07, př. 1 jsou uvedeny žádost, pozvánka a rozpočet akce.
Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0560/07/2014/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 150 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-32-2015-07, př. 2 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2015 ve výši 40 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01447
(RK-32-2015-07, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 40 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2015 ;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 10. 12. 2015.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 10. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz