Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-06

RK-32-2015-06.doc  RK-32-2015-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-32-2015-06
NázevSmlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) žádá o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání. Předmětem podnájmu jsou podle návrhu podnájemní smlouvy prostory v 1. NP objektu M (MIO) na pozemku p. č. st. 1764 v k. ú. Třebíč v areálu nemocnice na adrese Purkyňovo náměstí 133/2, Třebíč. Prostory o celkové ploše 46,02 m2 jsou pronajaty za nájemné ve výši 3 630 Kč/měsíčně (současně sjednána inflační doložka) za účelem provozování holičství a kadeřnictví. Podnájemní smlouva, která je obsažena v materiálu RK-32-2015-06, př. 1, je uzavřena na dobu neurčitou (sjednaná výpovědní lhůta 3 měsíce) s předpokládanou účinností od
1. 11. 2015. Bližší podmínky včetně úpravy poskytování služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
Vlastníkem předmětných nebytových prostor je Kraj Vysočina, nemocnice užívá předmětné nebytové prostory na základě nájemní smlouvy. Podle ustanovení § 2215 občanského zákoníku může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo, souhlasí-li pronajímatel;
byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.
Návrh řešení Nemocnice hodlá podnajmout prostory za účelem zajištění doplňkových služeb pro pacienty. Nájemné bylo stanoveno s ohledem na místní podmínky. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy dle materiálu RK-32-2015-06, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor majetkový s předloženým návrhem souhlasí, nemocnice je dle nájemní smlouvy uzavřené s Krajem Vysočina oprávněna uzavírat podnájemní smlouvy pouze na dobu určitou nejdéle tří let.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2015-06, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz