Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-32

RK-26-2015-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-26-2015-32
NázevSystémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
Zpracoval K. Ubr, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přípravu návrhu systémového řešení poradenských služeb (pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a kariérové poradenství) v Kraji Vysočina.
OŠMS již před třemi lety provedl analýzu poradenských služeb a na základě ní začal připravovat záměr na systémové řešení (vytvoření jednoho právního subjektu se sídlem v Jihlavě a s pracovišti ve stávajících městech). Základním prvkem systémového řešení je převzetí speciálně pedagogického centra od Statutárního města Jihlavy. V poslední době proběhla na toto téma nová jednání s představiteli města a ta otevřela cestu k přípravě komplexního návrhu na řešení.
Aktuální stav:
- síť služeb není územně rovnoměrně pokrytá; zejména speciálně pedagogická centra vznikla historicky víceméně dle zájmu jednotlivých organizací;
pedagogicko-psychologické poradny jsou ve všech pěti okresních městech (všechny zřizované krajem, některé s detašovaným pracovištěm);
speciálně pedagogická centra jsou v Jihlavě (součást mateřské školy zřizované městem), Havlíčkově Brodu (součást základní školy zřizované krajem), Žďáru nad Sázavou (součást krajské pedagogicko-psychologické poradny) a v Březejci (součást speciální školy zřízené MŠMT); OŠMS dlouhodobě podporuje koncentraci odborných speciálních poradenských pracovníků pro handicapy s nízkou četností (např. zrakové, sluchové, pohybové, autismus) při speciálně pedagogickém centru Jihlava;
v kraji se rozvíjí síť středisek výchovné péče na podporu řešení výchovných problémů dětí;
- organizace zajišťují služby odlišně a v různém rozsahu; koordinace kariérového poradenství na území kraje prakticky neexistuje a kariérové poradenství jako důležitý prvek dobré volby budoucí profesní orientace závisí na jednotlivých školách; omezená je rovněž nabídka poradenských služeb pro mimořádné talenty;
- výstupy z poradenských institucí významně ovlivňují účelnost čerpání prostředků na zajištění podpůrných služeb pro handicapované a talentované (krajské podpůrné programy a prostředky na platy ze státního rozpočtu), rozhodují také o míře úlev pro vzdělávání a maturitní a přijímací zkoušky; organizace disponují kvalifikovanými odborníky, v zájmu jednotného přístupu ke klientům je potřebné dále rozvíjet slaďování jejich názorů a konsiliární metody řešení hraničních případů;
- v roce 2015 byla schválena novela školského zákona, která nově nastavila principy ve vztahu k inkluzi žáků; ve strategii sociálního začleňování bylo mimo jiné navrženo odštěpit speciálně pedagogická centra od škol; MŠMT připravuje revizní systém.
- odbor kontroly v posledních dvou letech zjistil pochybení při zajištění kontrolní činnosti v některých výše zmiňovaných příspěvkových organizacích kraje v oblasti používání veřejných prostředků;
- organizace zajišťující poradenství patří dle počtu zaměstnanců mezi menší organizace.
Záměr:
Pro klienty, tedy žáky, žákyně a jejich rodiče a pro školy
- nabídnout srovnatelné služby rovnoměrně rozmístěné na území kraje a pro klienty přehledné,
- rozvinout metodickou podporu kariérového poradenství a také podporu pro rozšiřující se síť školních psychologů a speciálních pedagogů,
- vytvořit organizační předpoklady pro snížení rizik při hospodaření s veřejnými prostředky,
- posílit projektovou aktivitu s cílem získat prostředky na plošná a systémová řešení (dosud byla aktivita většiny organizací nízká a omezená na řešení užšího okruhu témat).
Návrh řešení OŠMS navrhuje společně se zástupci poradenských organizací zpracovat návrh na systémové zajištění poradenských služeb v kraji a předložit jej orgánům kraje k projednání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS zpracovat návrh na systémové zajištění poradenských služeb v kraji a předložit jej orgánům kraje k projednání.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky krajem zřízených pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.
Termín prosinec 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz