Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-24

RK-26-2015-24.doc  RK-26-2015-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-26-2015-24
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v samostatné působnosti zpracovává nový Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025, jehož nedílnou součástí bude i program na předcházení vzniku odpadů. Zároveň v souladu se stávajícím plánem odpadového hospodářství a s krajskou koncepcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty podporuje projekty a aktivity zaměřené na dodržování hierarchie nakládání s odpady. Obecně prospěšná společnost KOLA PRO AFRIKU je charitativní organizace, jejímž posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání - darovaná kola zpřístupňují docházku do škol ze vzdálených míst. Opětovné použití kol je výchovnou aktivitou předcházení vzniku odpadů, do které se již zapojila některá města a školy v Kraji Vysočina. Centrální sběrné místo na Vysočině spravuje školské zařízení Chaloupky, o.p.s.
V rámci spolupráce odboru životního prostředí a zemědělství se školským zařízením Chaloupky, o.p.s. vznikla myšlenka podpory této aktivity Krajem Vysočina, kterou podpořil i gesční radní. V současné době je sebráno dostatek kol z celé České republiky, že naplní transporty podzim 2015 a jaro 2016, proto zapojení do sběru kol plánujeme na podzim příštího roku. K prodloužení doby opětovného používání darovaných kol slouží servisní kufry na opravy kol, na které KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost sbírá finanční prostředky. Projekt Kola pro Afriku probíhá již několik let v Gambii, kde jsou již proškolení mechanici, kteří ke své činnosti potřebují výše zmiňované servisní kufry. Pořizovací cena činí 5 000 Kč za kus. Předmětem návrhu finančního daru Kraje Vysočina ve výši 40 000 Kč je pořízení 8 ks servisních kufrů, v nichž je možné umístit logo Kraje Vysočina k mezinárodní prezentaci se zpětnou vazbou - zpětná informace, do kterého města byly servisní kufry poslány a kterým školám pomohou.
Finanční prostředky na poskytnutí daru lze využít ze zůstatku kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta.
Návrh řešení Aktivity opětovného použití výrobků předchází vzniku odpadů. Vedle rozměru environmentálního má tato aktivita i rozměr sociální, proto odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta ve výši 40 000 Kč subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO: 29397596, se sídlem 28. října 437, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory dle materiálu RK-26-2015-24, př. 1. Finanční dar bude obdarovaným využit na nákup servisních kufrů pro opravy kol v africké Gambii. Realizace aktivit předcházení vzniku odpadů podporuje naplnění cílů strategických koncepcí Kraje Vysočina.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaMateriál byl projednán s gesčním radním Zdeňkem Chládem.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01417.
Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3792 Ekologická výchova a osvěta ve výši 40 000 Kč subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, IČO: 29397596, se sídlem 28. října 437, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, dle materiálu
RK-26-2015-24, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz