Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-23

RK-26-2015-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-26-2015-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvků na provoz pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (dále též HGNM , MVJ , MVP a MVT ).
Organizacím byly poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 v rámci programu ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j.:
- MK 22421/2015 OMG pro HGNM na realizaci projektu na restaurování děl: Jan Štursa, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1038, Jan Štursa, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1050, Josef Mařatka, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1565, Josef Mařatka, Model k pomníku Mistra Jana Husa, inv. č. P 1644, Josef Mařatka, Model k pomníku Mistra Jana Husa, inv. č. P 1645, Josef Mařatka, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1664, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 386, Karel Pokorný, Karel IV., inv.
č. P 387, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 422, Jan Štursa, Stavitelství, inv. č. P 1843, Jan Štursa, Architektura, inv. č. P 1904 ve výši 21 tis. Kč;
- MK 22469/2015 OMG pro MVJ na realizaci projektu restaurování následujících sbírkových předmětů: praporeční stuha spolku vojenských vysloužilců, inv. č. Ji-7/D/39, Cechovní praporec cechu tesařů, inv. č. Ji-7/E/13 ve výši 60 tis. Kč;
- MK 22474/2015 OMG pro MVP na realizaci projektu restaurování následujících sbírkových předmětů: Anonym, Dvě protějškové sochy františkánských světců - 1. Etapa (stabilizace stavu), přír. č. 7898/1901-1977, 7899/1901-1977 ve výši 20 tis. Kč;
- MK 22477/2015 OMG pro MVT na realizaci projektu restaurování následujícího sbírkového předmětu: Smuteční obřadní plachta (pokrývka), evid. č. 240 001 ve výši 42 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušná rozpočtová opatření v rozsahu:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury v rámci programu ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí v celkové výši 143 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro HGNM, MVJ, MVP a MVT celkem o 143 tis. Kč na realizaci jmenovitých akcí dle shora uvedených rozhodnutí Ministerstva kultury;
* současně se navrhuje provést u dotčených organizací úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz v celkové výši 143 tis. Kč.
Dotace jsou určeny na restaurování sbírkových předmětů a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve:
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 21 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 21 000 Kč;
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 60 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 60 000 Kč;
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 20 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 20 000 Kč;
- zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci programu ISO/D 2015 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 42 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o stejnou částku 42 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku:
- 21 000 Kč u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s určením na restaurování děl: Jan Štursa, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1038, Jan Štursa, Mistr Jan Hus, inv.
č. P 1050, Josef Mařatka, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1565, Josef Mařatka, Model k pomníku Mistra Jana Husa, inv. č. P 1644, Josef Mařatka, Model k pomníku Mistra Jana Husa, inv. č. P 1645, Josef Mařatka, Mistr Jan Hus, inv. č. P 1664, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 386, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 387, Karel Pokorný, Karel IV., inv. č. P 422, Jan Štursa, Stavitelství, inv. č. P 1843, Jan Štursa, Architektura, inv. č. P 1904 ;
- 60 000 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s určením na restaurování následujících sbírkových předmětů: Praporeční stuha spolku vojenských vysloužilců, inv. č. Ji-7/D/39, Cechovní praporec cechu tesařů, inv.
č. Ji-7/E/13 ;
- 20 000 Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s určením na restaurování následujících sbírkových předmětů: Anonym, Dvě protějškové sochy františkánských světců - 1. etapa (stabilizace stavu), přír. č. 7898/1901-1977, 7899/1901-1977 ;
- 42 000 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace s určením na restaurování sbírkového předmětu: Smuteční obřadní plachta (pokrývka), evid.
č. 240 001 .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz