Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-50

RK-20-2015-50.doc  RK-20-2015-50pr01.xls
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-20-2015-50
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitel Katolického gymnázia Třebíč zaslal na OŠMS žádost o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-20-2015-50, př. 1. Změny jsou koncepčního charakteru (zápis nových školských zařízení). Žadatelé předkládají žádosti o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT (dle § 143 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ).
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje posoudit a projednat změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-20-2015-50, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV ).
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) navrhuje radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu
RK-20-2015-50, př. 1 kódy 1A; 1B.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 10. 7. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz