Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-43

RK-20-2015-43.doc  RK-20-2015-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-20-2015-43
NázevPodstatná změna XVII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval R. Sýkora, J. Matýsová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob
na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
Ke dni 30. 6. 2015 končí 4. závěrečná etapa projektu. V souvislosti s jejím ukončením upřesňujeme rozpočet projektu dle skutečného čerpání a výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů dle metodiky MPSV. Z tohoto důvodu podáváme Oznámení příjemce o změnách v projektu č. XVII.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-20-2015-43, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-20-2015-43, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-20-2015-43, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-20-2015-43, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-20-2015-43, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz