Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-34

RK-20-2015-34.doc  RK-20-2015-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-20-2015-34
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na zhotovení stavebních prací pro investiční akci II/152 Moravské Budějovice - průtah. Zakázka byla, na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů, zadávána Krajem Vysočina, městem Moravské Budějovice a VODOVODY A KANALIZACE. Jako zadavatel č. 1 vystupuje Kraj Vysočina. Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 4 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-20-2015-34, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 37 190 273,00 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-20-2015-34, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah dle materiálu RK-20-2015-34, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - průtah nabídku podanou dodavatelem ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, v souladu s materiálem RK-20-2015-34, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz