Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-31

RK-20-2015-31.doc  RK-20-2015-31pr01.doc  RK-20-2015-31pr02.doc  RK-20-2015-31pr03.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-20-2015-31
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 . Předmětná část řeší rekonstrukci 1 mostu a silnice II/150 v délce cca 2,3 km. S ohledem na rozsah již prováděných stavebních prací na části 1 je třeba zohlednit místní souvislost jednotlivých stavebních prací. V důsledku uvedeného je nutno na zakázku II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 nahlížet jako na významnou veřejnou zakázku ve smyslu § 16a zákona. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0132/02/2015/ZK schválilo odůvodnění této veřejné zakázky v rozsahu materiálu ZK-02-2015-70, př. 1. Veřejná zakázka bude zadávána formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise, resp. komise pro otevírání obálek. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 je obsažena v materiálu RK-20-2015-31, př. 1.
Finanční krytí veřejné zakázky je zajištěno z prostředků rozpočtu zadavatele - příloha D2 - Investice v dopravě.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-20-2015-31, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-20-2015-31, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle materiálu RK-20-2015-31, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky;
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny:
* předpoklad odeslání oznámení do Věstníku veřejných zakázek - do 19. 6. 2015
* předpoklad termínu podání nabídek - 20. 7. 2015
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2015-31, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-20-2015-31, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-20-2015-31, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu
RK-20-2015-31, př. 1 a v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz