Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-26

RK-20-2015-26.doc  RK-20-2015-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-20-2015-26
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Domov Jeřabina, příspěvková organizace
- smlouva o výpůjčce dle materiálu RK-20-2015-26 př. 1 na výpůjčku nově dokončených budov nebo budov na kterých byla provedena rekonstrukce:
* novostavba dle přiděleného č.p. na pozemku par. č. st. 846, pozemku par. č. st. 846 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku par. č. 2176/20 ostatní plocha, dle GP na vyznačení budovy č. p. 848-209/2015, vše v k.ú. a obci Horní Cerekev;
* novostavba dle přiděleného č.p. na pozemku par. č. st. 847, pozemku par. č. st. 847 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku par. č. 2176/21 ostatní plocha, dle GP na vyznačení budovy č. p. 848-209/2015, vše v k.ú. a obci Horní Cerekev;
* novostavba dle přiděleného č.p. v obci a k.ú. Humpolec postaveného na části pozemku par. č. 1849/4, pozemek par. č. 1849/4 ostatní plocha;
* novostavba dle přiděleného č.p. v obci a k.ú. Humpolec postaveného na části pozemku par. č. 1849/5, pozemek par. č. 1849/5 ostatní plocha;
* rekonstruovaná stavba č.p. 1965 na ul. U Elektrárny v Pelhřimově, která je součástí pozemku par. č. 292/7, včetně pozemku par. č. 292/7 zastavěná plocha a nádvoří, rekonstruovaná stavba bez čp/če, která je součástí pozemku par. č. 292/8, včetně pozemku par. č. 292/8 zastavěná plocha a nádvoří, pozemků par. č. 292/5, par. č. 292/2, par. č. 292/9, par. č. 292/10, vše ostatní plocha, dle GP pro změnu obvodu budovy a rozdělení pozemku č. p. 4505-111/2015, vše v k.ú. a obci Pelhřimov;
včetně součástí a příslušenství. Kraj Vysočina je investorem staveb pořizovaných v rámci Transformace ÚSPMP Těchobuz II. . Na výše uvedené stavby v závěru měsíce června vydá místně příslušný odbor výstavby městského úřadu kolaudační souhlas. Na základě vydaného kolaudačního souhlasu, geometrického zaměření budou stavby zapsány v katastru nemovitostí. Smlouva o výpůjčce umožňuje Domovu Jeřabina, příspěvkové organizaci užívání dokončených budov včetně součástí a příslušenství a pozemků tvořící jeden funkční celek s jednotlivými budovami. Smlouva o výpůjčce je navržena na dobu určitou a to do doby předání nemovitostí do hospodaření Domovu Jeřabina, příspěvkové organizace, prostřednictvím dodatku zřizovací listiny schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce s Domovem Jeřabina, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-20-2015-26, př. 1.
StanoviskaOSV souhlasí s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-20-2015-26, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Jeřabina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-20-2015-26, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 20. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz