Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-23

RK-20-2015-23.doc  RK-20-2015-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-20-2015-23
NázevUzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Ledeč nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou na převod části pozemku dotčeného stavbou Regenerace panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou .
Na OM se obrátilo město Ledeč nad Sázavou se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemku par. č. 2327/2 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Ledeč nad Sázavou, na kterém má být vybudováno napojení nového parkoviště na silnici II/339. Stavba má být financována z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, které požaduje předložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě, popř. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Samostatně je řešeno uzavření smlouvy zakládající právo provést uvedenou stavbu mezi krajem a městem, s níž vyjádřila souhlas Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti města Ledeč and Sázavou vyhovět a požadovanou smlouvu s městem uzavřít. Vzhledem k tomu, že město má zájem získat na stavbu prostředky ze MMR, je nutné, aby bylo prokázáno, že po dokončení stavby bude pozemek zastavěný uvedenou stavbou převeden z vlastnictví kraje do vlastnictví města. Po dokončení stavby nechá město na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku zastavěného stavbou napojení parkoviště a požádá o převod tohoto pozemku do svého vlastnictví.
Předpokladem pro uzavření budoucí darovací smlouvy je zveřejnění záměru darování částí pozemku dotčeného stavbou napojení parkoviště na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru darování části uvedeného pozemku je řešeno usnesením rady kraje týkajícím se uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 2327/2 zastavěného napojením parkoviště na silnici II/339.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod vyslovila souhlas se stavbou Regenerace panelového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou v rámci kterého bude vybudováno nové napojení parkoviště na silnici II/339 a požaduje, aby po dokončení stavby bylo provedeno geometrické zaměření zastavěného pozemku a následně majetkové vypořádání nově odděleného pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a městem Ledeč nad Sázavou, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemku par. č. 2327/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou, zastavěného napojením parkoviště na silnici II/339 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. září 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz