Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-10

RK-20-2015-10.doc  RK-20-2015-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-20-2015-10
NázevDoplnění obsahu na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval P. Průža
Předkládá M. Hyský, J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém 18. jednání dne 2. 6. 2015 projednala návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též ZÚR KrV ), která bude obsahovat jen záměry ze schválené aktualizace č. 1 PÚR, které se dotýkají Kraje Vysočina.
Rada kraje na tomto jednání také projednala návrh na pořízení Aktualizace č. 3 ZÚR KrV na základě žádosti oprávněného investora - Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále též KSÚSV ). Návrh oprávněného investora spočíval ve vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb:
a) propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy a to s využitím územní studie na vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy a
b) obchvat Okříšek na silnici II/405 vč. propojení na III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves podle podkladů oprávněného investora.
Usnesením č. 1026/18/2015/RK ze dne 2. 6. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit
* návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se zapracování záměrů z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, které se týkají Kraje Vysočina a
* návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
S tímto doporučením byl materiál zaslán na jednání zastupitelstva kraje dne 23. 6. 2015.

Dne 10. 6. 2015 obdržel odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Krajský úřad Kraje Vysočina žádost oprávněného investora - KSÚSV - na doplnění obsahu Aktualizace č. 3 ZÚR KrV o bod:
c) vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby pro stavbu obchvatu Velkého Beranova na silnici II/353 včetně napojení silnice II/602 podle zpracované Studie proveditelnosti a účelnosti - obchvat obce Velký Beranov .
Tento záměr bude veden po území obcí Jihlava a Velký Beranov, jedná se o stavbu nadmístního charakteru, kterou nelze řešit samostatně v územních plánech jednotlivých obcí.
Žádost oprávněného investora přikládáme v příloze č. 1.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje, jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle § 7 odst. (1) písm. a) stavebního zákona, předkládá zastupitelstvu kraje návrh na doplnění obsahu Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která bude obsahovat kromě dvou výše uvedených záměrů ještě záměr stavby obchvatu Velkého Beranova na silnici II/353 včetně napojení silnice II/602.
Návrh řešení Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá zastupitelstvu kraje návrh na doplnění obsahu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Jak bylo uvedeno v materiálu na jednání rady kraje dne 2. 6. 2015, bude tato aktualizace pořizována samostatně. Samostatné pořizování umožňuje § 42 odst. 6 stavebního zákona. Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje se v těchto případech nezpracovává. Zpráva o uplatňování ZÚR KrV řešící ostatní požadavky na aktuálnost ZÚR bude předložena v první polovině roku 2016 zastupitelstvu kraje ke schválení, tj. v řádném termínu dle ustanovení § 42 odst. (3) stavebního zákona.
Z důvodu potřebnosti řešení i tohoto záměru a efektivnosti zapracování do právě připravované Aktualizace č. 3 ZÚR KrV rozšířil oprávněný investor svou žádost ze dne 20. 5. 2015 o požadavek vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby pro stavbu obchvatu Velkého Beranova na silnici II/353 včetně napojení silnice II/602. Na jednání zastupitelstva kraje dne 23. 6. 2015 navrhne pan náměstek hejtmana Ing. Joukl doplnění obsahu Aktualizace č. 3 ZÚR KrV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje doplnit obsah Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace o bod c) vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby pro stavbu obchvatu Velkého Beranova na silnici II/353 včetně napojení silnice II/602 podle zpracované Studie proveditelnosti a účelnosti - obchvat obce Velký Beranov .
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz