Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-09

RK-20-2015-09.doc  RK-20-2015-09pr01.pdf  RK-20-2015-09pr02.pdf  RK-20-2015-09pr03.doc  RK-20-2015-09pr04.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-20-2015-09
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru spolku Na volno - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
Zpracoval E. Horná
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuNa Radu Kraje Vysočina se obrátila BcA. Zuzana Kazdová jednatelka spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky (dále jen spolek ), který již několik let v Kraji Vysočina pomáhá koním, kteří byli týráni, nebo jsou jiným způsobem hendikepováni. Zařízení je dle sdělení jediné svého druhu v rámci celého Kraje Vysočina a působí na našem území již několik let. Finanční prostředky na běžný provoz spolku se spolku daří dlouhodobě zajišťovat pomocí různých projektů a grantů. V současné době se spolek dostal do velmi obtížné finanční situace, a to tak, že automobil, který zajišťuje přepravu koní se stal nepojízdným. Bez možnosti dopravy nemůže spolek zajišťovat pomoc ohroženým a týraným koním. Z tohoto důvodu, spolek požádal Kraj Vysočina o finanční dar ve výši 200 tis. Kč na zajištění další činnosti spolku.
Žádost je obsahem materiálu RK-20-2015-09, př. 1.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že na kapitole Životní prostředí na rok 2015 nebylo s výdaji pro spolek počítáno, OŽPZ navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude kapitola o potřebné finanční prostředky navýšena (v případě usnesení dle varianty A nebo varianty B).

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje:

Varianta A
doporučit zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky, dle materiálu RK-20-2015-09, př. 3;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.

Varianta B
- rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky, dle materiálu RK-20-2015-09, př. 4;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.

Varianta C
- neposkytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky

Vzhledem k tomu, že uvedená činnost spolku je dle referencí prospěšnou aktivitou v Kraji Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství doporučuje radě kraje k rozhodnutí variantu B.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor informatiky: uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID O01362.0001 dle materiálu RK-20-2015-09, př. 2.
Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 10. 6. 2015 činí 28 353 tis. Kč.
Návrh usneseníVarianta A:
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky, dle materiálu RK-20-2015-09, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.

Varianta B:
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky, dle materiálu RK-20-2015-09, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.

Varianta C:
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč spolku Na volno IČO 22847448, Kochánov 7, 582 53 Štoky.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz