Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-27

RK-15-2015-27.doc  RK-15-2015-27pr01.doc  RK-15-2015-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-15-2015-27
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
Zpracoval7 Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 pro: jednání rady kraje č. 15/2015 dne 5. 5. 2015 zpracovali: K.
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší způsob zadání nadlimitních veřejných zakázek na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 .
Kraj Vysočina je příjemcem podpory projektu Od myšlenky k výrobku 2 financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod na základě Smlouvy č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619 (dále také projekt ). Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0485/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 závazek kraje na zabezpečení zdrojů finančního krytí spoluúčasti projektu. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro výuku v 6 technických středních školách - centrech odborného vzdělávání Kraje Vysočina (Střední škola průmyslová, automobilní a technická Jihlava, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola Třebíč, VOŠ a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Střední škola stavební Jihlava a Střední škola stavební Třebíč). Toto zařízení bude pořízeno ve dvou výběrových řízeních, a to Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 (v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozdělena na 4 částí) a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 .
Uznatelné náklady projektu jsou plně hrazeny z programu bez spolufinancování krajem. Úhrada nákladů za pořízení dodávky je plánována formou modifikovaných plateb, tedy po předložení faktur poskytovateli dotace a po zaslání prostředků na účet kraje. Vzhledem ke zkušenostem s modifikovanou platbou OŠMS projedná možnost v nezbytném případě platby předfinancovat z rozpočtu kraje po dobu cca 2 měsíců.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit:
nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 ,
nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 .
Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 (dále jen Pravidla ).
Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o způsobu zadání veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-15-2015-27, př. 1
a RK-15-2015-27, př. 2.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel rozhoduje o zadání a způsobu zadání rada kraje.
Zadávací dokumentace byla předána k posouzení poskytovateli dotace - Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s pravidly programu a případné připomínky budou zapracovány.
Návrh na jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise bude Radě Kraje Vysočina z časových důvodů předložen následně tak, aby byly dodrženy zákonné termíny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* způsobu zadání veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-15-2015-27, př. 1;
* způsobu zadání veřejné zakázky Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-15-2015-27, př. 2;
ukládá
* Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitních veřejných zakázek na dodávky zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
* zapracovat případné připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz