Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-16

RK-15-2015-16.doc  RK-15-2015-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-15-2015-16
NázevZrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0008/01/2015/RK ze dne 6. 1. 2015 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2. Zadavatel ve lhůtě pro podání námitek o výběru nejvhodnější nabídky obdržel námitku neúspěšného uchazeče. Zadavatel rozhodl námitce nevyhovět a neúspěšný uchazeč následně podal návrh na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento orgán, po přezkoumání návrhu, vrátil zakázku zadavateli k provedení opakovaných úkonů posouzení a hodnocení nabídek. Proti rozhodnutí ÚOHS podal zadavatel opravný prostředek - rozklad, který je v současné době v řešení předsedou ÚOHS. Financování dotčené veřejné zakázky bylo předpokládáno z prostředků dotačního titulu ROP Jihovýchod. V důsledku průtahů v zadávacím řízení se realizační termíny stavby, ve spojení s podmínkami financování dle poskytovatele dotace, staly nereálnými a stavbu není možno dokončit, resp. financovat ve stanovených termínech. V průběhu zadávacího řízení se tak vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Těmito důvody je skutečnost, že zadavatel v důsledku průtahů v zadávacím řízení nemůže financovat zakázku v souladu s podmínkami dotace a pro investiční akci nemá zajištěný jiný zdroj financování. Popsané okolnosti hodné zvláštního zřetele se vyskytly až v průběhu zadávacího řízení a tyto okolnosti nelze objektivně vyřešit přijetím žádného relevantního opatření k nápravě. Zadavatel je tak oprávněn postupovat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a rozhodnout o zrušení zadávacího řízení.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
rozhodnout o zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 , v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky, dle materiálu
RK-15-2015-16, př. 1,
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 , v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky dle materiálu
RK-15-2015-16, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 , všem známým uchazečům a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle zákonných termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz