Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-15

RK-15-2015-15.doc  RK-15-2015-15pr01.doc  RK-15-2015-15pr02.doc  RK-15-2015-15pr03.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-15-2015-15
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 . Most ev. č. 3452-1 převádí silnici III/3452 v obci Vilémov, místní části Klášter, okres Havlíčkův Brod. Předmětná stavba řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu v rozsahu jeho kompletní demolice a výstavbu mostu nového. Součástí je i úprava komunikace III/3452 o celkové délce 72 m. Veřejná zakázka bude zadávána formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise, resp. komise pro otevírání obálek. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 je obsažena v materiálu
RK-15-2015-15, př. 1.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu
RK-15-2015-15, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-15-2015-15, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle materiálu RK-15-2015-15, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky;
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu
K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny:
* odeslání oznámení do Věstníku veřejných zakázek (zahájení) - do 7. 5. 2015
* předpoklad termínu podání nabídek - 25. 5. 2015
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2015-15, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-15-2015-15, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2015-15, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu
RK-15-2015-15, př. 1 a v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz