Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-14

RK-15-2015-14.doc  RK-15-2015-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-15-2015-14
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na zhotovení stavebních prací pro investiční akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112. Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 4 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise jednu nabídku. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-15-2015-14, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČO: 26271303, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 28 984 438,17 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-15-2015-14, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 dle materiálu RK-15-2015-14, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 nabídku podanou dodavatelem Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČO: 26271303, v souladu s materiálem RK-15-2015-14, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz