Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-13

RK-15-2015-13.doc  RK-15-2015-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-15-2015-13
NázevNávrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2014
Zpracoval P. Skryjová, S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV) za rok 2014 dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška). Příspěvková organizace KSÚSV předložila v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky a čl. 15 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 10/13 (dále jen pravidla ), podklady ke schválení řádné účetní závěrky.
Pro velký objem schvalovaných dokumentů byla na Portálu PO vytvořena složka Účetní závěrky dostupná na https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada, ve které jsou k dispozici účetní závěrky pro každou příspěvkovou organizaci vybraného odvětví a roku, a to jak ve stavu před schválením v radě kraje, tak po schválení (s datem schválení a číslem usnesení). Komentář k účetní závěrce je přílohou materiálu RK-15-2015-13, př. 1.
V roce 2014 dosáhla KSÚSV kladného hospodářského výsledku v celkové výši 28 525 131,89 Kč, a to převážně v doplňkové činnosti díky plnění smluvních závazků při údržbě silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2014 byla předána Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina schválila řádnou účetní závěrku KSÚSV v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.
Radě Kraje Vysočina se dále navrhuje, vzít na vědomí předložené zprávy o činnosti a o plnění úkolů KSÚSV příspěvkové organizaci dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
* výsledek hospodaření za rok 2014 včetně jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávu o činnosti a o plnění úkolů KSÚSV příspěvkové organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel PO
Termín do 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz