Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-07

RK-15-2015-07.doc  RK-15-2015-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-15-2015-07
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemku zastavěného silnicí I/23 do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) a nabytí pozemků zastavěných silnicí II/406 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením č. 0003/01/2011/RK ze dne 4. 1. 2011 rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-01-2011-03, př. 1 a zároveň rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu
RK-01-2011-03, př. 1.
Jednou ze staveb byla i akce I/23 Telč - průtah , jejímž investorem bylo ŘSD. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena dne 13. 1. 2011. Vlastní stavbu ŘSD dokončilo v roce 2012.
Po jejím dokončení byl skutečný průběh stavby zaměřen geometrickými plány č. 1989-86/2012 a 2011-86/2012, na jejichž základě se zjistilo, že stavbou I/23 Telč - průtah je dotčen i nově oddělený pozemek par. č. 7461/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč. GP jsou již v katastru nemovitostí zapsány. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč vede zmíněný pozemek na listu vlastnictví č. 556, kde je jako výhradní vlastník uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s tímto pozemkem má Krajská správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Při kontrole pozemků OM dále zjistil, že pozemky par. č. 820/12 - ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč jsou zastavěny silnicí II/406. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč vede popsané pozemky na listu vlastnictví č. 2993, kde je jako výhradní vlastník uvedena Česká republika a příslušnost hospodařit s těmito pozemky má ŘSD.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemek par. č. 7461/7 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ŘSD, protože je zastavěn silnicí I/23. Zákonnou podmínkou darování je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po dobu min. 30 dní.
OM dále navrhuje nabýt darem pozemky par. č. 820/12, par. č. 7351/15 a par. č. 7397/7 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ŘSD do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny silnicí II/406.
Výše uvedenými majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ŘSD a nabýt darem pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava souhlasí se vzájemným darováním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 7461/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. 7461/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
* nabýt darem pozemky 820/12 - ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz