Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2014-43

RK-19-2014-43.doc  RK-19-2014-43pr01.xls  RK-19-2014-43pr02.pdf  RK-19-2014-43pr03.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-19-2014-43
NázevNávrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuKrajská komise pro hodnocení obcí krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 vyhlásila dne 27. 5. 2014 výsledky za Kraj Vysočina. Cílem soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 20 obcí z Kraje Vysočina. Krajská komise určila vítěze - obec Ořechov, okr. Žďár nad Sázavou (viz materiál
RK-19-2014-43, př. 2), která postoupí do celostátního kola. Dále byla udělena obcím následující ocenění:

Zlatá stuha - krajský vítěz
Obec Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
Odůvodnění:
Obec o svých kvalitách každoročně přesvědčovala v soutěži Vesnice roku, prezentace obce měla vzestupnou tendenci.

Modrá stuha - za společenský život
Obec Martínkov, okres Třebíč

Bílá stuha - za činnost mládeže
Obec Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Lípa, okres Havlíčkův Brod

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, okres Třebíč

Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Kategorie A - obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Obec Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou

Kategorie B - obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec Blízkov, okres Žďár nad Sázavou

Kategorie C - nové venkovské stavby
Obec Nové Syrovice, okres Třebíč

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Obec Jiřice, okres Pelhřimov

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec Bohuňov, okres Žďár nad Sázavou

Diplom za systematický rozvoj obce
Obec Vepříkov, okres Havlíčkův Brod

Diplom za plnohodnotnou péči o místní části
Městys Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

Čestné uznání za společenský život
Obec Sobíňov, okres Havlíčků Brod

Čestné uznání za péči o kulturní odkaz předků
Obec Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
Návrh řešení Obce oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 věnují velkou pozornost rozvoji venkova. Soutěž má smysl nejen pro ocenění rozsáhlé činnosti obecních zastupitelstev a občanských aktivit, ale také jako účinný propagátor venkova, jako slušně vedená lobby ve prospěch podmínek života na venkově, jako veřejný projev všeho toho, čím venkov přispívá k budování našeho kraje.
Na základě výše zmíněného navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) radě kraje poskytnout finanční dary oceněným obcím dle materiálu RK-19-2014-43, př. 1. S poskytnutím darů vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 v kapitole Regionální rozvoj. Vzor darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru je obsahem materiálu RK-19-2014-43, př. 3. Na základě doporučení hodnotitelské komise ORR navrhuje rozdělit částku 500 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 580 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku.
Odbor informatiky
Dary byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01012.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2014-43, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2014-43, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2014-43, př. 3.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 31. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz