Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-77

RK-17-2014-77.doc  RK-17-2014-77pr01.pdf  RK-17-2014-77pr02.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-17-2014-77
Název5. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Zpracoval L. Hajčiarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00239. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností šancí) a slaďováním pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci tohoto partnerství pak formulovat a šířit (osvěta) vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života.
Z aktivit projektu v posledním monitorovaném období: V jednotlivých okresech Kraje Vysočina proběhly v únoru 2014 další schůzky pracovních skupin složených ze zástupců veřejné správy, firem a neziskových organizací. Byly vytvořeny strukturované výstupy z těchto skupin jako podklad pro návrhy k aktualizaci Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina. Proběhla příprava a zahájení druhého cyklu podpůrných skupin pro ženy v Jihlavě. Probíhalo vyhodnocování dotazníkového šetření ve firmách. Začaly práce na dalších dvou brožurách, z nichž první je věnována výsledkům dotazníkového šetření, druhá je zaměřena na práci s ženami v obtížné situaci.
Z důvodu větší pružnosti administrace projektu byl v měsíci dubnu požádán řídící orgán o mimořádný termín Monitorovací zprávy č. 5 za období od 1. 12. 2013 do 30. 04. 2014. Tuto zprávu nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-17-2014-77, př. 1, RK-17-2014-77, př. 2. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh bude odeslána externímu řídícímu orgánu.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí Monitorovací zprávu dle materiálu RK-17-2014-77, př. 1, RK-17-2014-77, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Stanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-17-2014-77, př. 1 a RK-17-2014-77, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-77, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 05. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz