Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-72

RK-17-2014-72.doc  RK-17-2014-72pr01.xls
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-17-2014-72
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval2 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitelé a ředitelky středních škol, vyšší odborné školy, základní školy a praktické školy, dětských domovů, zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-17-2014-72, př. 1. Změny jsou jak formálního charakteru (zápis a výmaz míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb), tak koncepčního charakteru (změny nejvyššího povoleného počtu žáků oborů, zařazení oborů, změny kapacit škol a školských zařízení). Žadatelé předkládají žádosti o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT (dle § 143 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ).
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje posoudit a projednat změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-17-2014-72, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV ).
OŠMS navrhuje radě kraje vyslovit souhlas s příslušným záměrem. K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) navrhuje radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS.
Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud vysloví souhlas s příslušným záměrem. Změny ve školském rejstříku byly informativně projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7. 5. 2014.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
Podle § 145 odst. 1 školského zákona pokud je navrhovatelem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.
Návrh usneseníRada kraje

bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu
RK-17-2014-72, př. 1 kódy 5A, 5B, 5C, 5D;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2014-72, př. 1 kódy 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz