Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-69

RK-17-2014-69.doc  RK-17-2014-69pr01.doc  RK-17-2014-69pr02.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-17-2014-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (dále jen škola ) o navýšení příspěvku na provoz o částku 265 000 Kč, která souvisí s přestěhováním výuky odborných předmětů z budovy Pražská 104 do budovy Tyršova 365.
V souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 25. 6. 2013 č. 0308/04/2013/ZK rozhodl ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice, Tyršova 365 přesunout výuku odborných předmětů vyučovaných v budově Pražská 104 do budovy Tyršova 365. Tím dojde k uvolnění jedné budovy ve správě školy a k roční úspoře provozních nákladů ve výši cca 300 000 Kč.
Celkem odhadované náklady spojené s realizací této akce činí 670 000 Kč. Přehled nákladů spojených se sestěhováním školy do jedné budovy tvoří přílohu 2 materiálu RK-17-2014-69. OŠMS po projednání s OM a vedením školy navrhuje pokrýt škole část nákladů ve výši 265 000 Kč bezprostředně souvisejících s realizací akce. Jedná se o převoz majetku mezi budovami, demontáž a montáž převezených zařízení a pořízení termoskříně z důvodu zajištění stravování pro vyšší počet strávníků. Zbývající položky, které jsou popsány v materiálu RK-17-2014-69, budou financovány v rámci schválené rekonstrukce budovy Tyršova 365 a škola počítá s použitím vlastních finančních prostředků ve výši 185 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 265 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 265 000 Kč;
* schválit zvýšení závazných ukazatelů Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427
- Příspěvek na provoz o částku 115 000 Kč na výdaje spojené s přestěhováním budov školy;
- Investiční dotace o částku 150 000 Kč na pořízení termoskříně z důvodu zajištění stravování pro vyšší počet strávníků.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 5. 2014 činí 33 053 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00936-03 (příspěvek na provoz), ID O00935-03 (investiční dotace)
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 265 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 265 000 Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418428:
- Příspěvek na provoz o částku 115 000 Kč na výdaje spojené s přestěhováním budov školy;
- Investiční dotace o částku 150 000 Kč na pořízení termoskříně z důvodu zajištění stravování pro vyšší počet strávníků.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Termín srpen 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz