Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-52

RK-17-2014-52.doc  RK-17-2014-52pr01.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-17-2014-52
NázevPřihláška do programu Ceny Ministerstva vnitra ČR za inovace
Zpracoval P. Kabátek, D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJde o rozhodnutí o přihlášení Kraje Vysočina do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2014.
Od října 2012 je uveden do ostrého provozu Portál příspěvkových organizací, který je významným oboustranným komunikačním nástrojem mezi Krajem Vysočina a zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Je tvořen několika specializovanými moduly a aplikacemi jako např. úkoly, evidence závazkových vztahů a veřejných zakázek, evidence stížností a sporů apod. Byl vytvořen komfortní pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění, sledovat stav plnění, dodatečně věc komunikovat a upřesňovat. Odstranily se duplicity zadání, eliminovaly se tiskové výstupy, zpřístupněním na základě uživatelských práv došlo k zajištění vyšší transparentnosti a informovanosti, zautomatizovali se některé operace a došlo ke sjednocení výstupů.
Vzhledem k tomu je vhodné ucházet se s tímto SW řešením o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení a Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o přihlášení Kraje Vysočina do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2014 s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-52, př. 1.
Předpokládaný termín podání přihlášky do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci je červen 2014. Účast v této soutěži je zdarma.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2014 s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu
RK-17-2014-52, př. 1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit účast Kraje Vysočina v programu Ceny Ministerstva vnitra.
Odpovědnost odbor analýz a podpory řízení, odbor informatiky
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz