Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-51

RK-17-2014-51.doc  RK-17-2014-51pr01.doc  RK-17-2014-51pr02.doc  RK-17-2014-51pr03.doc  RK-17-2014-51pr04.xls  RK-17-2014-51pr05.doc  RK-17-2014-51pr06.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-17-2014-51
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice Jihlava), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku za dva lékaře na oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Nemocnice Jihlava ve svých zdůvodněních k žádosti uvedla, že se jedná o nutnou stabilizaci a posílení personálu, vzhledem k tomu, že 5 lékařů oddělení zobrazovacích metod je poživatelem starobního důchodu a 3 lékaři z toho počtu požádali o snížení pracovního úvazku. Ve svém podrobnějším zdůvodnění žádosti, ke kterému byl ředitel Nemocnice Jihlava vyzván dopisem ze dne 4. 4. 2014, ředitel nemocnice, MUDr. Lukáš Velev, uvedl tyto skutečnosti. Obor radiologie a zobrazovací metody patří všeobecně mezi neatraktivní lékařské obory pro svou náročnost na teoretické znalosti, jakož i na znalosti technické a znalosti IT. Nemocnice hledala vhodného lékaře, který by tyto požadavky splňoval již od roku 2010. Žádný z absolventů, který se o práci v Nemocnici Jihlava ucházel, však o tento obor zájem neměl. K získání lékaře nepomohlo ani podávání vlastních inzerátů či sledování inzerátů v odborných časopisech. Bližší informace jsou uvedeny v materiálu RK-17-2014-51, př. 1., RK-17-2014-51, př. 6. Přehled celkem vyplacených náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-17-2014-51, př. 4.
Nemocnice Jihlava uzavřela s lékaři smlouvy o náborovém příspěvku v celkové výši 200 tis. Kč. Ve smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku jsou obsaženy podmínky dle vzorové smlouvy, kterou vzala rada kraje na vědomí výše uvedeným usnesením. Nemocnice Jihlava, náborový příspěvek lékařům vyplatila. Smlouvy o poskytnutí náborových příspěvků a pracovní smlouvy jsou uvedeny v materiálech RK-17-2014-51, př. 2 a RK-17-2014-51, př. 3.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice Jihlava v návaznosti na úhradovou vyhlášku se zřetelem k aktuální věkové struktuře lékařů na uvedeném oddělení a dospěl k závěru, že doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením obou náborových příspěvků dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení obou náborových příspěvků doporučuje.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženým postupem. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00904-03 (materiál RK-17-2014-51, př. 5).

Odbor ekonomický k rozpočtovému opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky 5901 - Nespecifikované rezervy na kapitole zdravotnictví je 54 048 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2014-51, př. 1, RK-17-2014-51, př. 2, RK-17-2014-51, př. 3,
RK-17-2014-51, př. 6;
* v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 200 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz