Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-43

RK-17-2014-43.doc  RK-17-2014-43pr01.pdf  RK-17-2014-43pr02.pdf  RK-17-2014-43pr03.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-17-2014-43
NázevNávrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 článkem 2 odst. 2 písm. e) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o předchozí souhlas s odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 411 575 Kč dle materiálu RK-17-2014-43, př. 1.
Jedná se o dvě pohledávky, které vznikly v souvislosti s léčením zahraničních pacientů. Pohledávky jsou za dlužníky:
- CORIS INTERNATIONAL, Ukrajina (asistenční služba) ve výši 149 640 Kč za hospitalizaci Ivana Pishpeka z Ukrajiny na JIP chirurgického oddělení Nemocnice v období od 14. 11. 2009 do 17. 11. 2009, hospitalizace byla ukončena úmrtím pacienta (RK-17-2014-43, př. 2),
- Maria Joao Duarte z Portugalska ve výši 261 935 Kč za hospitalizaci na ARO, JIP chirurgického oddělení a traumatologickém oddělení Nemocnice v období od 20. 3. 2008 do 3. 4. 2008 (RK-17-2014-43, př. 3).
Nemocnice při vymáhání těchto pohledávek postupovala v souladu s platnými právními předpisy, metodickými pokyny Kraje Vysočina a přes veškerou snahu se nepodařilo pohledávky vymoci.
Odpis pohledávky je jedním z nástrojů k dodržení zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví. Odpis pohledávky neznamená její zánik, tato pohledávka trvá i nadále. Odepsané pohledávky jsou zařazeny do podrozvahové evidence, a to až do případné úhrady dlužníkem.
Nemocnice k oběma pohledávkám v minulých účetních obdobích vytvořila a postupně do nákladů zaúčtovala opravné položky ve výši 100 %. Odpis pohledávek proto neovlivní výsledek hospodaření Nemocnice za rok 2014.
Návrh řešení Nemocnice je dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 článku 2 odst. 2 písm. e) oprávněna odepsat pohledávku v nominální hodnotě 30 000 Kč a více pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje udělit souhlas s odpisem nedobytných pohledávek dle materiálu RK-17-2014-43, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 411 575 Kč dle materiálu RK-17-2014-43, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz