Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-42

RK-17-2014-42.doc  RK-17-2014-42pr01.doc  RK-17-2014-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-17-2014-42
NázevProjektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IOP - Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková, P. Kutiš
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuVybavení zdravotnických záchranných služeb (dále jen ZZS ) v jednotlivých krajích vykazuje celou řadu odlišností, které způsobují nejednotnost úrovně poskytovaných veřejných služeb.
Tyto odlišnosti se mimo jiné týkají hlasové a datové komunikace neumožňující efektivní zpracování, sdílení a přenos informací v rámci ZZS, mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními a mezi krajskými operačními středisky ZZS a leteckou záchrannou službou.
Pro přiblížení jednotné úrovně poskytovaných veřejných služeb Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 7. 3. 2014 v pořadí 23. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ), který je připraven ke spolufinancování z EU v rámci oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik pro kraje a jimi zřizované organizace (ZZS). Text 23. výzvy je uveden v materiálu RK-17-2014-42, př. 1.
Výzva je zaměřená na projekty zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS prostřednictvím modernizace a standardizace vybavení ZZS s důrazem na mobilitu a propojenost technických prostředků.
Podporované aktivity mají zajistit zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS, nákup moderních dopravních prostředků ZZS umožňujících instalaci a provoz nových technologických celků a zavedení eHealth služeb pro výměnu dat mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními.
Návrh řešení V souladu s touto výzvou odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky, odborem analýz a podpory řízení a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen ZZS KV ) připravil projektový záměr Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina (dále jen projekt ) dle materiálu RK-17-2014-42, př. 2.
Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) dle pravidel výzvy IOP činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel se na financování projektu podílí nejméně 15 % spolufinancováním způsobilých výdajů a financováním nezpůsobilých výdajů. Ukončení příjmu projektových žádostí je 30. 6. 2014. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. listopadu 2015. Celkové výdaje projektu budou maximálně 80 mil. Kč.
Zastupitelstvo kraje dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0010/01/2014/ZK schválilo investiční dotaci ve výši 14 000 000 Kč určenou pro ZZS KV na nákup 7 kusů sanitních vozidel. Pokud řídící orgán IOP projekt schválí a bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň mezi způsobilé výdaje budou zahrnuty i výdaje na nákup sanitních vozidel realizované v průběhu roku 2014 prostřednictvím rámcové smlouvy uzavřené mezi společností FOSAN s. r. o. a ZZS KV ze dne 23. 7. 2010, tak v tomto případě ZZS KV investiční dotaci nebude čerpat.
Odbor zdravotnictví radě kraje navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši max. 80 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu na přípravu a realizaci projektu. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2014-2015 postupně dle aktuální potřeby.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženým projektem i formou jeho realizace a aktivně se hlásí k součinnosti v odborných otázkách IT vybavení a eHealth aktivit projektu.
Odbor analýz a podpory řízení je připraven poskytnout součinnost při organizaci veřejné zakázky projektu.
Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2014 až 2016. Kraj jako žadatel bude muset uhradit cca 15% celkových uznatelných výdajů projektu (max. cca 12 mil. Kč) a případné neuznatelné výdaje v celé výši.
Odbor regionálního rozvoje ORR nemá připomínky k předloženému materiálu. Projektovou žádost je nutné před podáním předložit ke schválení Radě Kraje Vysočina.
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace souhlasí s navrženým řešením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektový záměr Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-42, př. 2;
ukládá
odboru zdravotnictví, odboru informatiky, odboru analýz a podpory řízení a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit přípravu projektové žádosti Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina v souladu s 23. výzvou z Integrovaného operačního programu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* udělit souhlas s realizací plánovaného projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2014-42, př. 2 a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů;
* schválit převod finančních prostředků ve výši max. 80 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
* schválit závazek Kraje Vysočina o spolufinancování projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz