Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-25

RK-17-2014-25.doc  RK-17-2014-25pr01.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-17-2014-25
NázevDodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o úpravu předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.
Rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (jako nájemcem). Předmět nájmu - soupis budov, staveb a pozemků, které pronajímatel pronajímá nájemci dle nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2003 ve znění pozdějších dodatků, je aktualizován s ohledem na provedenou změnu v předmětu nájmu spojenou s převodem nemovitého majetku dle rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0223/03/2014/ZK týkající se prodeje a darování nemovitostí na ul. Družstevní v Třebíči.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-17-2014-25, př. 1. Tímto dodatkem se upravuje předmět nájmu dle rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0223/03/2014/ZK. Provedená změna v předmětu nájmu má vliv na roční výši nájemného, která byla mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč sjednána. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaOdbor zdravotnictví a Nemocnice Třebíč souhlasí s uzavřením Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-17-2014-25, př. 1.
Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-17-2014-25, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz