Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-20

RK-17-2014-20.doc  RK-17-2014-20pr01.xls  RK-17-2014-20pr02.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-17-2014-20
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov nad Oslavou po stavbě chodníku a společné stezky pro cyklisty a chodce
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení akce Chodník a společná stezka pro cyklisty a chodce KE HŘBITOVU V Ostrově nad Oslavou .
Na odbor majetkový se obrátil městys Ostrov nad Oslavou s žádostí o převod pozemků na základě uzavřené budoucí darovací smlouvy ze dne 26. 10. 2010 a přiložil
GP č. 559-82/2013, kterým byla stavba zaměřena.
Na základě tohoto GP bylo zjištěno, že:
1) na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina se nacházejí chodníky a také že jsou zde nově zaměřené pozemky, které jsou pro Kraj Vysočina i majetkového správce silničních pozemků - KSÚSV, zbytné. Seznam těchto pozemků je uveden v materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1.
2) část tělesa silnice č. II/354 se nachází na pozemku městyse Ostrov nad Oslavou, pozemek uveden v materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 2.
Městys Ostrov nad Oslavou souhlasí se vzájemným darováním pozemků.
3) část tělesa silnice č. II/354 se nachází na pozemcích, jež které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Seznam pozemků je uveden v materiálu RK-17-2014-20, př. 2. Vlastníci souhlasí s úplatným převodem pozemků z jejich vlastnictví do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2. Tato cena je standardně nabízena za pozemky zastavěné silnicemi II. tříd.
Původní pozemky jsou vedeny na příslušných listech vlastnictví vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat takto:
body 1) a 2) bezúplatnou formou dvou vzájemných darovacích smluv s městysem Ostrov nad Oslavou, bod 3) vypořádat uzavřením kupní smlouvy s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí.
OM k tomu navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Na základě výše uvedeného OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat nemovité věci dle materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1 z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou a nabýt darem nemovitou věc dle materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 2 z vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou do vlastnictví kraje a dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje úplatně nabýt nemovité věci dle materiálu RK-17-2014-20, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina. Darování nemovitostí do vlastnictví městyse je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
V případě schválení převodu pozemků v zastupitelstvu kraje bude následně upraven rozsah majetku předávaného k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse, přijmout dar pozemku z vlastnictví městyse do vlastnictví kraje a úplatně nabýt pozemky z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí. Darovací smlouvy a kupní smlouva nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými převody.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
* nabýt darem nově oddělený pozemek dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedený v materiálu RK-17-2014-20, př. 1, tab. 2 z vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* úplatně nabýt nově oddělené pozemky dle GP č. 559-82/2013 pro k. ú. Ostrov nad Oslavou uvedené v materiálu RK-17-2014-20, př. 2 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 24. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz