Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-06

RK-14-2014-06.doc  RK-14-2014-06pr01.doc  RK-14-2014-06pr02.doc  RK-14-2014-06pr03.doc  RK-14-2014-06pr04.doc  RK-14-2014-06pr05.doc  RK-14-2014-06pr06.doc  RK-14-2014-06pr07.doc  RK-14-2014-06pr08.doc  RK-14-2014-06pr09.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-14-2014-06
NázevZadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov , Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na tři veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov , Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev .
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. Předmětem této akce je vybudování celkem 7 objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Jeřabina, p.o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p.o.), z toho 4 domy, budou sloužit jako decentralizované bydlení (každý dům pro 6 klientů) s podporou odborného personálu, dva objekty budou sloužit jako denní stacionář a jeden objekt je určen jako zázemí pro management.
Na výše uvedené stavební akce byly zpracovány projekční kanceláří ATELIER ALFA, spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava, IČO 18197621 projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov byla stanovena v celkové výši cca 15 200 000 Kč bez DPH, předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec představuje částku cca 16 300 000 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev byla vyčíslena ve výši cca 31 700 000 Kč bez DPH.
Předpokládané hodnoty odpovídají finančnímu limitu pro podlimitní veřejnou zakázku. Výše uvedené akce spadají spolu s dalším dílčím projektem, a to Transformace ÚSPMP Těchobuz III. do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče pro ÚSPMP Těchobuz, p.o. (dnes Domov Jeřabina, p.o.), které pro letošní rok představují výstavbu celkem 12 objektů zadávaných v pěti zadávacích řízeních v celkové předpokládané hodnotě cca 109 600 tis. Kč bez DPH. Uvedená zadávací řízení spolu místně, věcně i časově souvisí a vzhledem k celkové výši předpokládané hodnoty pak vykazují znaky významné veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 16a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ ). Zadavatel proto tuto skutečnost musí zohlednit při dalším postupu v zadávacím řízení a jednotlivé dílčí stavební akce zadávat jako podlimitní významné veřejné zakázky. Lhůta pro podání nabídek na významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce činí v souladu s ust. § 39 odst. 3, 4 ZVZ minimálně 33 dnů.
Podmínka pro zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku, a to schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem, byla splněna dne 1. 4. 2014 usnesením 0143/02/2014/ZK.
V souladu s § 86 ZVZ byla dne 27. 2. 2014 odeslána do Věstníku veřejných zakázek předběžná oznámení obou výše uvedených veřejných zakázek, která byla zveřejněna dne 28. 2. 2014 pod ev. č. VZ 482373, 482391 a 482385. Podmínka ZVZ pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o zahájení zadávání veřejných zakázek na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2014-06, př. 1
* rozhodnout o zahájení zadávání veřejných zakázek na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2014-06, př. 2
* rozhodnout o zahájení zadávání veřejných zakázek na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2014-06, př. 3
* jmenovat komise pro otevírání obálek dle materiálů RK-14-2014-06, př. 4,
RK-14-2014-06, př. 5 a RK-14-2014-06, př. 6
* jmenovat hodnotící komise dle doplněných materiálů RK-14-2014-06, př. 7
a RK-14-2014-06, př. 8 a RK-14-2014-06, př. 9.

K provedení zadávacích řízení navrhuje OM tyto termíny a kritéria hodnocení:
- odeslání oznámení o zakázkách do Věstníku veřejných zakázek - do 30. 4. 2014 (předpoklad)
- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Termíny pro podání nabídek budou upřesněny v závislosti na obdržení písemného souhlasu poskytovatele dotace, příp. kontrolního orgánu (CRR) se zahájením zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 ZVZ. OM si vyhrazuje změnu obsahu Zadávací dokumentace na základě požadavků a připomínek poskytovatele dotace, příp. kontrolního orgánu.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 11. 3. 2014 usnesením 0409/09/2014/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit m. j. odůvodnění veřejných zakázek Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov , Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev .
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 1. 4. 2014 usnesením 0143/02/2014/ZK schválilo odůvodnění veřejných zakázek Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov , Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev .
Usnesení rady kraje 1940/36/2012/RK ze dne 6. 11. 2012 (rada kraje uložila OSV podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz II do Integrovaného operačního programu na základě výzvy č. 7 v oblasti intervence 3.1).
Stanovisko OSV: souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2014-06, př. 1;
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2014-06, př. 2;
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2014-06, př. 3;
jmenuje
- komise pro otevírání obálek dle materiálů RK-14-2014-06, př. 4, RK-14-2014-06, př. 5 a RK-14-2014-06, př. 6;
- hodnotící komise dle doplněných materiálů RK-14-2014-06, př. 7, RK-14-2014-06, př. 8 a RK-14-2014-06, př. 9.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz