Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-39

RK-14-2014-39.doc  RK-14-2014-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-14-2014-39
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší aktualizaci zřizovacích listin všech příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu
RK-14-2014-39, př. 1.
OŠMS jako příslušný resortní odbor předkládá dodatky zřizovacích listin, naplňujíce tak povinnost vyplývající z čl. 27 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 10/13 ze dne 3. 12. 2013. V této souvislosti OŠMS provedl rovněž komplexní revizi a aktualizaci zřizovacích listin. Z praktických důvodů byla ve zřizovacích listinách nově vymezena pozice zástupce statutárního orgánu s tím, že zaměstnanec zařazený na tuto pozici bude oprávněn za příspěvkovou organizaci právně jednat v případě rezignace, odvolání ředitele příspěvkové organizace nebo v době jeho nepřítomnosti.
Návrh řešení V materiálu RK-14-2014-39, př. 1 jsou orgánům kraje předloženy dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. OŠMS navrhuje schválení těchto dodatků.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovatelské listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2014-39, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz