Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-37

RK-14-2014-37.doc  RK-14-2014-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-14-2014-37
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval7 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč pro: jednání rady kraje č. 14/2014 dne 22. 4. 2014 zpracoval (a): H. Dolejší, K. Prokešová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 50 tis. Kč na podporu výuky německého jazyka od společnosti MANN+HUMMEL Service s. r. o., Nová Ves č. 66, Okříšky. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu
RK-14-2014-37, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-37, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2014-37, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz