Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-25

RK-14-2014-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-14-2014-25
NázevPředfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZpůsobilé výdaje projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I., které realizuje Kraj Vysočina od roku 2011 a 2012, jsou hrazeny z Integrovaného operačního programu. V přípravné fázi těchto projektů Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0245/03/2011/ZK, 0246/03/2011/ZK a 0059/01/2012/ZK předfinancování projektů pro účely hrazení výdajů v rámci dotace ex-post a k hrazení nezpůsobilých výdajů projektu.
Do současnosti docházelo vždy k hrazení výdajů projektu z rozpočtu kraje (z prostředků vyčleněných předfinancováním v rámci Fondu strategických rezerv), po ukončení každé etapy projektu byla předložena na Centrum pro regionální rozvoj (dále CRR) s monitorovací zprávou žádost o platbu, kterou MPSV schválilo, a způsobilé výdaje projektu zpětně poukázalo na účet Kraje Vysočina. Nyní jsou tyto projekty ve fázi realizace stavebních prací a výdaje, které musí kraj uhradit, značně přesahují objem již schváleného předfinancování.
MPSV od 1. 1. 2014 zavedlo systém průběžného proplácení faktur, kterým po předložení elektronické verze faktury prostřednictvím pobočky CRR, uhradí požadovanou částku kraji na účet České národní banky. V reálu však MPSV v období od zavedení tohoto způsobu proplácení do současnosti faktury předložené jinými kraji z technických důvodů dosud neuhradilo, předpoklad proplacení prvních faktur je datován na přelomu dubna a května 2014. V budoucnu by již MPSV mělo proplácet faktury do 30 dnů od jejich předložení. Platba za uhrazené faktury bude dle pravidel kraje považována za příjem nové dotace, která podléhá schvalování radou kraje a teprve posléze se s tímto objemem finančních prostředků dá v rámci projektu manipulovat a uhradit z nich platbu dodavateli. S ohledem na skutečnost, že v současné době nemáme ověřeno, jaká bude časová prodleva od odeslání faktur prostřednictvím CRR na MPSV do doby, kdy s finančními prostředky budeme moci fakticky disponovat a poukázat tak platbu na účet dodavateli, je třeba mít pro řádnou realizaci čtyř zmíněných investičních projektů k dispozici rezervu ve výši 40 000 000,- Kč. Rezerva je stanovena s ohledem na předpokládanou výši faktur za stavební práce na jednotlivých objektech, které jsou vystavovány vždy za tři měsíce. Předpoklad ukončení stavebních prací je směřován na podzim 2014.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu RK-14-2014-25 v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I., a schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor a nákup vybavení) ve výši 40 000 000,- Kč.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Finanční prostředky určené na předfinancování projektů budou převáděny na zvláštní účty podle potřeby a po vyúčtování budou vráceny do Fondu strategických rezerv. Doporučujeme v co největší míře využívat průběžné proplácení faktur ze strany MPSV a tím minimalizovat výši převodů z Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiál RK-14-2014-25 v projektech Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. ve výši max. 40 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2014 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz