Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-17

RK-14-2014-17.doc  RK-14-2014-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-14-2014-17
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMezi připravované stavební akce Kraje Vysočina je zařazena stavební akce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky . Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace) a obec Studenec (rekonstrukce chodníku a osvětlení). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů. Financování plnění veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014 - příloha D2 a z prostředků druhého zadavatele.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky , rozhodnout uzavřít s obcí Studenec smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz. RK-14-2014-17, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec dle materiálu RK-14-2014-17, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz