Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-12

RK-14-2014-12.doc  RK-14-2014-12pr01.pdf  RK-14-2014-12pr02.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-14-2014-12
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0074/01/2014/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny grantový program Čistá voda 2014, který je určen na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi. Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Čistá voda 2014 je 4 000 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí byla 14. 3. 2014. Bylo doručeno celkem 63 žádostí obcí nebo jejich svazků s celkovým finančním požadavkem 9 679 178 Kč. Řídící výbor grantového programu Čistá voda 2014 zasedal dne 3. 4. 2014. Z důvodu administrativního nesouladu nebo z důvodu nesouladu se základními kritérii výzvy programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 9 žádostí. K poskytnutí dotace je navrženo 30 žádostí o celkovém objemu 4 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-12, př. 1 a rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-12, př. 2. Dotace bude poskytnuta na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace Fondu Vysočiny.
S ohledem na to, že podpora vodohospodářské infrastruktury může zakládat veřejnou podporu, bude v rámci tohoto grantového programu příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. A to kromě žádostí v oblasti ochrany před povodněmi.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00865.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-12, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2014 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2014-12, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 13. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz