Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-11

RK-14-2014-11.doc  RK-14-2014-11pr01.xls  RK-14-2014-11pr02.doc  RK-14-2014-11pr03.xls  RK-14-2014-11pr04.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-14-2014-11
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
ZpracovalO. Kameníková, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 (dále jen Zásady ).
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy EU).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady v souladu s Dotačním rámcem.

Žádosti byly posouzeny podle Zásad.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-14-2014-11, př. 1 a v materiálu RK-14-2014-11, př. 2. Seznam žádostí o neposkytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-14-2014-11, př. 3 a v materiálu RK-14-2014-11, př. 4. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-14-2014-11, př. 1 ve výši 561 008 Kč a dle materiálu
RK-14-2014-11, př. 2 ve výši 235 872 Kč.
Materiál RK-14-2014-11, př. 2 a materiál RK-14-2014-11, př. 4 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem životního prostředí a zemědělství podle Zásad k rozhodnutí Radě Kraje Vysočina podle materiálu RK-14-2014-11, př. 2 a materiálu RK-14-2014-11, př. 4. Rada Kraje Vysočina doporučuje materiál RK-14-2014-11, př. 1 a materiál RK-14-2014-11, př. 3 k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Žádosti jsou zaevidovány v systému e-Dotace, přílohy jsou rozšířeny o důvod krácení, dotační titul, adresu žadatele a evidenční číslo žádosti.
Žadatelé budou odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádosti Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID ZZ00905.0015 - ZZ00905.0066.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích je 22 282 435 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 2;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 4;
doporučuje
* zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 1;
* zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2014-11, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2014- 5- 13
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz